โอนเข้าบัญชี :

หลังการชำระเงิน :

  • โปรด Fax สลิปใบ Pay-in มาที่หมายเลขโทรสาร 02-876-5505
  • กรณีที่มีการหัก ณ ที่จ่ายไว้ บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านทางไปรษณีย์หลังจากที่ได้รับ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (สำนักงานใหญ่) 0105548070532